人教版语文四年级下册词语盘点与日积月累 小学语文四年级下册 知识点专题训练 人教版 试题下载

发布时间:2016-11-2编辑:互联网

试题预览

四年级下册词语盘点与日积月累

语文园地一

读读写写

dòng tíng   jiāng nán    wán shǎng     wú xiá      kuò sàn    pān dēng    tài shān   

(      )   (       )   (         )   (       )  (        )  (        )(         ) 

luò tuó    píng zhàng    zhè jiāng     yóu tóng    yōng jǐ       kǒng xì   yǎng wò   

(      )   (       )   (         )  (       )  (        )  (        ) (         )

shāo wēi   é jiǎo          cā shāng   wān yán     yī jù         tún bù    

(      )   (       )   (         )   (       )   (         ) (       )

jìng tíng shān      bō lán zhuàng kuò        shuǐ píng rú jìng      fēng luán xióng wěi    

(          )     (               )     (              )      (                ) 

 bá dì ér qǐ     qí fēng luó liè    xíng tài wàn qiān    sè cǎi míng lì     wēi fēng wù lì   

(         )   (           )   (             )   (           )  (              )  

lián mián bù duàn     tū wù sēn yù       hóng yè sì huǒ 

(              )   (           )   (               )   

读读记记

fěi cuì   liáng shuǎng    gāo sǒng    shān jiàn     òu shè        jì jìng    zēng tiān       

(      )   (       )   (         )   (       )  (        )  (        )(         ) 

 xì suì        mǎ tí        róu nèn        jǐn duàn     

(       )   (        )   (         )   (         ) 

 mián yán     xuàn làn        bái ái ái       hóng chóng dié dié     bān bān diǎn diǎn 

(        )   (          )  (           )  (                )    (              )  

第1单元.日积月累P14

大                                          。(       )    

几                                          。(       )

落                                          。(       )

浮                                          。(       )

春                                          。(        )

语文语文园地二

读读写写

wéi chí    cái fù    jīnɡ zhàn   qì zhònɡ   shǔ yú   bǎi huò    qínɡ xínɡ   dào dé     

(      ) (       )&nbs

上一篇 下一篇